Visie

Kinderen groeien op in een maatschappij waarin veel muziek klinkt: muziek uit hun eigen jeugdcultuur, muziek uit niet-westerse culturen, oude en hedendaagse muziek, ontspanningsmuziek. Muziek doet daarbij iets met kinderen:  ze komen in een bepaalde sfeer, ze bewegen erbij en ze genieten ervan.

Andersom: kinderen doen ook iets met muziek. Ze zingen enthousiast hun liedjes en spelen op instrumenten. Ze kiezen hun eigen muziek uit om naar te luisteren en ze praten met elkaar over muziek, hun idolen en hun favoriete groepen.

Wetenschappelijk onderzoek wijst steeds meer uit dat muziekeducatie niet alleen bijdraagt aan de culturele ontwikkeling maar ook aan de ontwikkeling van vaardigheden op cognitief, sociaal en persoonlijk terrein. Een structurele en actieve beoefening van muziek heeft een duidelijk positief effect op leerlingen, de leerprestaties en het tegengaan van schooluitval. Het belang van een goede muzikale vorming moet dan ook niet worden onderschat.

Cultuureducatie in bredere zin kan er verder toe bijdragen dat leerlingen de wil tot actieve deelname aan kunst en cultuur ontwikkelen, dat zij zich persoonlijk, sociaal en cultureel breed ontwikkelen en daarmee zelfbewuste, verantwoordelijke burgers van onze maatschappij worden. Kunstbeoefening levert ook een bijdrage aan gevoelens van betekenis en het opbouwen van een positief zelfbeeld.

De Rotterdamse Muziekcoalitie wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan het bovenstaande. Het onderwijs in muziek is erop gericht dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om muziek te beluisteren, te beoefenen en om met elkaar over muziek te kunnen spreken.